Codejs.loxblog.com http://codeweblog.mihanblog.com 2019-09-21T13:00:46+01:00 text/html 2010-07-17T20:20:48+01:00 codeweblog.mihanblog.com shayan ... کد بازی اسنیک(کرم-مار) برای وبلاگ  http://codeweblog.mihanblog.com/post/65 <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <DIV> <P>بر طبق آمارها سرگرمی بیشترین درصد انگیزه ی كاربران برای وبگردی و جستجو در اینترنت است از این رو لازم دیدم كه امكاناتی فراهم آورم تا وبلاگنویسان به وسیله ی آن بتوانند كابران خود را سرگرم نمایند و از آنجا كه امروزه یكی از پر مخاطبترین سرگرمیها بازیهای رایانه ای است من چندین بازی كامپیوتری با فرمت فلش تهیه كرده و پس از بهینه سازی آنها برای نمایش در وبلاگ كدهای مربوط به درج آنها را نیز در اختیار شما عزیزان قرار میدهم فقط ذكر این نكته را ضروری میدانم كه حتما به كابرانتان توصیه كنید كه زیاده روی نكنند و از كد در جای مناسب استفاده كنید </P> <P>اولین بازی كه در همین پست آنرا ارایه میكنم بازی اسنیك (<SPAN lang=en-us>SNAKE)</SPAN> یا به قول خودمان بازی كرم (یا مار) است كه حتما تا كنون آنرا تجربه كرده اید اما بازی از طریق وبلاگ شاید تجربه ای&nbsp; متفاوت برای خیلی از ما باشد</P> <P align=center><TEXTAREA dir=ltr onclick=this.select() name=S1 rows=3 cols=30>&lt;!--start snake game cod by http://blogers.ir--&gt; &lt;script src="http://blogers.ir/cod/flash-games/1/1.js" language="javascript" &gt;&lt;center&gt;&lt;font face="Tahoma" style="font-size: 7pt"&gt;&lt;span lang="fa"&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.codeweblog.mihanblog.com"&gt;&lt;span style="text-decoration: none"&gt;در یافت كد&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/center&gt; &lt;!--finish snake game cod by http://mjmafi.blogfa.com--&gt;</TEXTAREA></P> <P align=center>نمونه ی كد</P> <SCRIPT language=javascript src="http://blogers.ir/cod/flash-games/1/1.js"></SCRIPT> <CENTER><A onclick=OpenSNAKEGAME(); href="javascript:void(0)"><IMG height=140 alt="بازی آنلاین اسنیك/كرم/مار" src="http://blogers.ir/cod/flash-games/1/1.jpg" width=145 border=1></A></CENTER> <CENTER><A onclick=OpenSNAKEGAME(); href="javascript:void(0)"></A>&nbsp;</CENTER></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV></DIV> text/html 2010-07-17T19:17:27+01:00 codeweblog.mihanblog.com shayan ... كد انتقال كاربر از یك سایت به سایت دیگر http://codeweblog.mihanblog.com/post/64 <TEXTAREA dir=ltr style="BORDER-TOP-WIDTH: 1px; BORDER-LEFT-WIDTH: 1px; BACKGROUND-IMAGE: url(http://www.mihanblog.com/Files/InputBG.gif); BORDER-BOTTOM-WIDTH: 1px; WIDTH: 230px; HEIGHT: 72px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 1px; name: " name=box_Code rows=1 cols=12>&lt;!--www.zboyz.tk--&gt;&lt; &lt;p align="center"&gt;&lt;b&gt;&lt;font size="7" color="#800000"&gt;لطفاً كمی صبر كنید&lt;form name="redirect"&gt; &lt;center&gt; &lt;form&gt; &lt;input type="text" size="3" name="redirect2"&gt; &lt;/form&gt; &lt;/b&gt;&lt;/font&gt; &lt;/center&gt; &lt;script&gt; &lt;!-- var targetURL="&amp;#1570;&amp;#1583;&amp;#1585;&amp;#1587; &amp;#1587;&amp;#1575;&amp;#1610;&amp;#1578; &amp;#1605;&amp;#1608;&amp;#1585;&amp;#1583; &amp;#1606;&amp;#1592;&amp;#1585;" var countdownfrom=0 var currentsecond=document.redirect.redirect2.value=countdownfrom+1 function countredirect(){ if (currentsecond!=1){ currentsecond-=1 document.redirect.redirect2.value=currentsecond } else{ window.location=targetURL return } setTimeout("countredirect()",1000) } countredirect() //--&gt; &lt;/script&gt; &lt;center&gt;&lt;font face="Tahoma" style="font-size: 7pt"&gt;&lt;span lang="fa"&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.codeweblog.mihanblog.com"&gt;&lt;span style="text-decoration: none"&gt;در یافت كد&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/center&gt; &lt;!--www.zboyz.tk--&gt;</TEXTAREA> text/html 2010-07-17T19:13:14+01:00 codeweblog.mihanblog.com shayan ... پیام صبح بخیر و ... به طور اتومات و به نسبت زمانی http://codeweblog.mihanblog.com/post/63 <TEXTAREA dir=ltr style="BORDER-TOP-WIDTH: 1px; BORDER-LEFT-WIDTH: 1px; BACKGROUND-IMAGE: url(http://www.mihanblog.com/Files/InputBG.gif); BORDER-BOTTOM-WIDTH: 1px; WIDTH: 224px; HEIGHT: 71px; BORDER-RIGHT-WIDTH: 1px; name: " name=Box_Code rows=1 cols=12>&lt;!----- Script By WwW.TanhaBaTo.Mihanblog.Com ----&gt; &lt;head&gt; &lt;meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=windows-1256"&gt; &lt;title&gt;&lt;/title&gt; &lt;/head&gt; &lt;html&gt; &lt;body&gt; &lt;center&gt; &lt;script LANGUAGE="JavaScript"&gt; &lt;!-- Begin document.write("&lt;center&gt;&lt;font size=+1&gt;") day = new Date() hr = day.getHours() if (hr ==1) document.write("بامداد بخیر ") if (hr ==2) document.write("نیمه شب شما بخیر") if (hr ==3) document.write("نیمه شب شما بخیر .... نمیروی بخوابی") if (hr ==4) document.write("دوست عزیز وقت استراحت است") if (hr ==5) document.write("سحر بخیر") if ((hr == 6) || (hr ==7) || (hr ==8) || (hr == 9) || (hr ==10)) document.write("صبح بخیر") if (hr ==11) document.write("نیمروز بخیر") if (hr ==12) document.write("ظهر بخیر") if (hr ==13) document.write("بعد از ظهر شما بخیر") if ((hr==15) || (hr==16) || (hr==14)) document.write("عصر شما بخیر") if ((hr==17) || (hr==18) || (hr==19) || (hr==20) || (hr==21) || (hr==22)) document.write("شب بخیر") if (hr==23) document.write("شب شما بخیر") if (hr==0) document.write("نیمه شب بخیر") document.write("&lt;/font&gt;&lt;/center&gt;") // End --&gt; &lt;/script&gt; &lt;/center&gt; &lt;/body&gt; &lt;/html&gt; &lt;center&gt;&lt;font face="Tahoma" style="font-size: 7pt"&gt;&lt;span lang="fa"&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.codeweblog.mihanblog.com"&gt;&lt;span style="text-decoration: none"&gt;در یافت كد&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/center&gt; &lt;!----- Script By WwW.TanhaBaTo.Mihanblog.Com ----&gt; </TEXTAREA> text/html 2010-07-17T17:15:24+01:00 codeweblog.mihanblog.com shayan ... كد تمامی ساعت ها http://codeweblog.mihanblog.com/post/57 <P>&nbsp;<FONT face="Times New Roman" color=#35586b><SPAN style="FONT-WEIGHT: 700; FONT-SIZE: 17pt">كد ساعت وبلاگ<BR><BR></SPAN></FONT><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">ساعت های فلش برای زیبایی وبلاگ مورد استفاده بسیاری از مدیران وبلاگ ها است<BR>برای استفاده این ساعت ها كافیست ساعت مورد نظر را انتخاب كرده ، كد آن را<BR>در بخش تنظیمات وبلاگ - قسمت كدهای اختصاصی كاربر قرار دهید و یا در قسمت مناسبی از<BR>بخش ویرایش قالب وبلاگ خود قرار دهید<BR>نكته قابل توجه درباره ساعت های زیر این است كه<BR>ساعت ها به طور خودكار از كامپیوتر كاربر تنظیم میشوند ، یعنی اگر شخصی از ایران وارد وبلاگ شما شود<BR>ساعتی كه برایش به نمایش در می آید همان ساعتی است كه در كامپیوترش تنظیم شده است<BR>و اگر در همان لحظه شخصی از كشوری دور به وبلاگ شما وارد شود ، نمایش ساعت برای شخص دوم<BR>همان ساعتی است كه در كامپیوتر خود تنظیم شده است<BR>این امكان ویژه برای اولین بار در سایت پیچك و بر روی ساعت های ویژه كه بیش از پنجاه ساعت است قرار دارد<BR>برای نمایش با سرعت لود بالاتر ، ساعت ها را در چندین صفحه برای شما مدیر محترم قرار دادیم</SPAN><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"> </FONT></P> <P><STRONG>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <A title="جاوا اسكریپت" href="http://www.codeweblog.mihanblog.com/" target=_blank>www.codeweblog.mihanblog.com</A>&nbsp;&nbsp;&nbsp; </STRONG></P> <P> <TABLE id=table1 borderColorDark=#009999 width="100%" borderColorLight=#006666 border=1> <TBODY> <TR> <TD align=middle><SPAN style="FONT-SIZE: 7pt"><BR> <OBJECT id=obj1 codeBase=http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0 height=105 width=100 border=0 classid=clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000><PARAM NAME="_cx" VALUE="2646"><PARAM NAME="_cy" VALUE="2778"><PARAM NAME="FlashVars" VALUE=""><PARAM NAME="Movie" VALUE="http://www.pichak.net/blogcod/clock/01/clock.swf"><PARAM NAME="Src" VALUE="http://www.pichak.net/blogcod/clock/01/clock.swf"><PARAM NAME="WMode" VALUE="Transparent"><PARAM NAME="Play" VALUE="-1"><PARAM NAME="Loop" VALUE="-1"><PARAM NAME="Quality" VALUE="High"><PARAM NAME="SAlign" VALUE=""><PARAM NAME="Menu" VALUE="-1"><PARAM NAME="Base" VALUE=""><PARAM NAME="AllowScriptAccess" VALUE=""><PARAM NAME="Scale" VALUE="ShowAll"><PARAM NAME="DeviceFont" VALUE="0"><PARAM NAME="EmbedMovie" VALUE="0"><PARAM NAME="BGColor" VALUE=""><PARAM NAME="SWRemote" VALUE=""><PARAM NAME="MovieData" VALUE=""><PARAM NAME="SeamlessTabbing" VALUE="1"><PARAM NAME="Profile" VALUE="0"><PARAM NAME="ProfileAddress" VALUE=""><PARAM NAME="ProfilePort" VALUE="0"><PARAM NAME="AllowNetworking" VALUE="all"><PARAM NAME="AllowFullScreen" VALUE="false"> <embed src='http://www.pichak.net/blogcod/clock/01/clock.swf' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' type='application/x-shockwave-flash' name='obj1' width='100' height='105' quality='High' wmode='transparent'></OBJECT><BR><BR>&nbsp;</SPAN> <P><SPAN style="FONT-SIZE: 7pt"><BR><BR><TEXTAREA class=text dir=ltr style="BORDER-RIGHT: #336c83 1px groove; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: #336c83 1px groove; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: #336c83 1px groove; WIDTH: 178px; COLOR: #ffffff; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: #336c83 1px groove; FONT-FAMILY: Tahoma; HEIGHT: 34px; BACKGROUND-COLOR: #839ca6" name=LinkUs118 rows=1 cols=19>&lt;!-- Begin www.Pichak.net clock web --&gt;&lt;center&gt;&lt;script type="text/javascript" src="http://www.pichak.net/blogcod/clock/01/clock.js"&gt;&lt;/script&gt;&lt;/center&gt;&lt;!-- End Pichak.net Clock web --&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;center&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.codeweblog.mihanblog.com"&gt;&lt;font face="Tahoma" style="font-size: 7pt; text-decoration:none" color="#008080"&gt;دریافت كد ساعت&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;/center&gt;</TEXTAREA><BR>&nbsp;</SPAN></P></TD> <TD align=middle><SPAN style="FONT-SIZE: 7pt"><BR><BR> <CENTER> <OBJECT id=obj1 codeBase=http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0 height=130 width=130 border=0 classid=clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000><PARAM NAME="_cx" VALUE="3440"><PARAM NAME="_cy" VALUE="3440"><PARAM NAME="FlashVars" VALUE=""><PARAM NAME="Movie" VALUE="http://www.pichak.net/blogcod/clock/02/clock.swf"><PARAM NAME="Src" VALUE="http://www.pichak.net/blogcod/clock/02/clock.swf"><PARAM NAME="WMode" VALUE="Transparent"><PARAM NAME="Play" VALUE="0"><PARAM NAME="Loop" VALUE="-1"><PARAM NAME="Quality" VALUE="High"><PARAM NAME="SAlign" VALUE=""><PARAM NAME="Menu" VALUE="-1"><PARAM NAME="Base" VALUE=""><PARAM NAME="AllowScriptAccess" VALUE=""><PARAM NAME="Scale" VALUE="ShowAll"><PARAM NAME="DeviceFont" VALUE="0"><PARAM NAME="EmbedMovie" VALUE="0"><PARAM NAME="BGColor" VALUE=""><PARAM NAME="SWRemote" VALUE=""><PARAM NAME="MovieData" VALUE=""><PARAM NAME="SeamlessTabbing" VALUE="1"><PARAM NAME="Profile" VALUE="0"><PARAM NAME="ProfileAddress" VALUE=""><PARAM NAME="ProfilePort" VALUE="0"><PARAM NAME="AllowNetworking" VALUE="all"><PARAM NAME="AllowFullScreen" VALUE="false"> <embed src='http://www.pichak.net/blogcod/clock/02/clock.swf' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' type='application/x-shockwave-flash' name='obj1' width='130' height='130' quality='High' wmode='transparent'></OBJECT></CENTER><BR><BR><TEXTAREA class=text dir=ltr style="BORDER-RIGHT: #336c83 1px groove; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: #336c83 1px groove; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: #336c83 1px groove; WIDTH: 178px; COLOR: #ffffff; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: #336c83 1px groove; FONT-FAMILY: Tahoma; HEIGHT: 34px; BACKGROUND-COLOR: #839ca6" name=LinkUs119 rows=1 cols=19>&lt;!-- Begin www.Pichak.net clock web --&gt;&lt;center&gt;&lt;script type="text/javascript" src="http://www.pichak.net/blogcod/clock/02/clock.js"&gt;&lt;/script&gt;&lt;/center&gt;&lt;!-- End Pichak.net Clock web --&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;center&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.codeweblog.mihanblog.com"&gt;&lt;font face="Tahoma" style="font-size: 7pt; text-decoration:none" color="#008080"&gt;دریافت كد ساعت&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;/center&gt;</TEXTAREA><BR>&nbsp;</SPAN></TD></TR> <TR> <TD align=middle><SPAN style="FONT-SIZE: 7pt"><BR><BR> <CENTER> <OBJECT id=obj3 codeBase=http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0 height=130 width=130 border=0 classid=clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000><PARAM NAME="_cx" VALUE="3440"><PARAM NAME="_cy" VALUE="3440"><PARAM NAME="FlashVars" VALUE=""><PARAM NAME="Movie" VALUE="http://www.pichak.net/blogcod/clock/04/clock.swf"><PARAM NAME="Src" VALUE="http://www.pichak.net/blogcod/clock/04/clock.swf"><PARAM NAME="WMode" VALUE="Transparent"><PARAM NAME="Play" VALUE="0"><PARAM NAME="Loop" VALUE="-1"><PARAM NAME="Quality" VALUE="High"><PARAM NAME="SAlign" VALUE=""><PARAM NAME="Menu" VALUE="-1"><PARAM NAME="Base" VALUE=""><PARAM NAME="AllowScriptAccess" VALUE=""><PARAM NAME="Scale" VALUE="ShowAll"><PARAM NAME="DeviceFont" VALUE="0"><PARAM NAME="EmbedMovie" VALUE="0"><PARAM NAME="BGColor" VALUE=""><PARAM NAME="SWRemote" VALUE=""><PARAM NAME="MovieData" VALUE=""><PARAM NAME="SeamlessTabbing" VALUE="1"><PARAM NAME="Profile" VALUE="0"><PARAM NAME="ProfileAddress" VALUE=""><PARAM NAME="ProfilePort" VALUE="0"><PARAM NAME="AllowNetworking" VALUE="all"><PARAM NAME="AllowFullScreen" VALUE="false"> <embed src='http://www.pichak.net/blogcod/clock/04/clock.swf' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' type='application/x-shockwave-flash' name='obj3' width='130' height='130' quality='High' wmode='transparent'></OBJECT></CENTER><BR><BR><TEXTAREA class=text dir=ltr style="BORDER-RIGHT: #336c83 1px groove; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: #336c83 1px groove; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: #336c83 1px groove; WIDTH: 178px; COLOR: #ffffff; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: #336c83 1px groove; FONT-FAMILY: Tahoma; HEIGHT: 34px; BACKGROUND-COLOR: #839ca6" name=LinkUs121 rows=1 cols=19>&lt;!-- Begin www.Pichak.net clock web --&gt;&lt;center&gt;&lt;script type="text/javascript" src="http://www.pichak.net/blogcod/clock/04/clock.js"&gt;&lt;/script&gt;&lt;/center&gt;&lt;!-- End Pichak.net Clock web --&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;center&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.codeweblog.mihanblog.com"&gt;&lt;font face="Tahoma" style="font-size: 7pt; text-decoration:none" color="#008080"&gt;دریافت كد ساعت&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;/center&gt;</TEXTAREA><BR>&nbsp;</SPAN></TD> <TD align=middle><SPAN style="FONT-SIZE: 7pt"><BR><BR> <CENTER> <OBJECT id=obj2 codeBase=http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0 height=130 width=130 border=0 classid=clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000><PARAM NAME="_cx" VALUE="3440"><PARAM NAME="_cy" VALUE="3440"><PARAM NAME="FlashVars" VALUE=""><PARAM NAME="Movie" VALUE="http://www.pichak.net/blogcod/clock/03/clock.swf"><PARAM NAME="Src" VALUE="http://www.pichak.net/blogcod/clock/03/clock.swf"><PARAM NAME="WMode" VALUE="Transparent"><PARAM NAME="Play" VALUE="-1"><PARAM NAME="Loop" VALUE="-1"><PARAM NAME="Quality" VALUE="High"><PARAM NAME="SAlign" VALUE=""><PARAM NAME="Menu" VALUE="-1"><PARAM NAME="Base" VALUE=""><PARAM NAME="AllowScriptAccess" VALUE=""><PARAM NAME="Scale" VALUE="ShowAll"><PARAM NAME="DeviceFont" VALUE="0"><PARAM NAME="EmbedMovie" VALUE="0"><PARAM NAME="BGColor" VALUE=""><PARAM NAME="SWRemote" VALUE=""><PARAM NAME="MovieData" VALUE=""><PARAM NAME="SeamlessTabbing" VALUE="1"><PARAM NAME="Profile" VALUE="0"><PARAM NAME="ProfileAddress" VALUE=""><PARAM NAME="ProfilePort" VALUE="0"><PARAM NAME="AllowNetworking" VALUE="all"><PARAM NAME="AllowFullScreen" VALUE="false"> <embed src='http://www.pichak.net/blogcod/clock/03/clock.swf' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' type='application/x-shockwave-flash' name='obj2' width='130' height='130' quality='High' wmode='transparent'></OBJECT></CENTER><BR><BR><TEXTAREA class=text dir=ltr style="BORDER-RIGHT: #336c83 1px groove; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: #336c83 1px groove; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: #336c83 1px groove; WIDTH: 178px; COLOR: #ffffff; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: #336c83 1px groove; FONT-FAMILY: Tahoma; HEIGHT: 34px; BACKGROUND-COLOR: #839ca6" name=LinkUs120 rows=1 cols=19>&lt;!-- Begin www.Pichak.net clock web --&gt;&lt;center&gt;&lt;script type="text/javascript" src="http://www.pichak.net/blogcod/clock/03/clock.js"&gt;&lt;/script&gt;&lt;/center&gt;&lt;!-- End Pichak.net Clock web --&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;center&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.codeweblog.mihanblog.com"&gt;&lt;font face="Tahoma" style="font-size: 7pt; text-decoration:none" color="#008080"&gt;دریافت كد ساعت&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;/center&gt;</TEXTAREA><BR>&nbsp;</SPAN></TD></TR> <TR> <TD align=middle><SPAN style="FONT-SIZE: 7pt"><BR><BR> <CENTER> <OBJECT id=obj5 codeBase=http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0 height=130 width=130 border=0 classid=clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000><PARAM NAME="_cx" VALUE="3440"><PARAM NAME="_cy" VALUE="3440"><PARAM NAME="FlashVars" VALUE=""><PARAM NAME="Movie" VALUE="http://www.pichak.net/blogcod/clock/06/clock.swf"><PARAM NAME="Src" VALUE="http://www.pichak.net/blogcod/clock/06/clock.swf"><PARAM NAME="WMode" VALUE="Transparent"><PARAM NAME="Play" VALUE="-1"><PARAM NAME="Loop" VALUE="-1"><PARAM NAME="Quality" VALUE="High"><PARAM NAME="SAlign" VALUE=""><PARAM NAME="Menu" VALUE="-1"><PARAM NAME="Base" VALUE=""><PARAM NAME="AllowScriptAccess" VALUE=""><PARAM NAME="Scale" VALUE="ShowAll"><PARAM NAME="DeviceFont" VALUE="0"><PARAM NAME="EmbedMovie" VALUE="0"><PARAM NAME="BGColor" VALUE=""><PARAM NAME="SWRemote" VALUE=""><PARAM NAME="MovieData" VALUE=""><PARAM NAME="SeamlessTabbing" VALUE="1"><PARAM NAME="Profile" VALUE="0"><PARAM NAME="ProfileAddress" VALUE=""><PARAM NAME="ProfilePort" VALUE="0"><PARAM NAME="AllowNetworking" VALUE="all"><PARAM NAME="AllowFullScreen" VALUE="false"> <embed src='http://www.pichak.net/blogcod/clock/06/clock.swf' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' type='application/x-shockwave-flash' name='obj5' width='130' height='130' quality='High' wmode='transparent'></OBJECT></CENTER><BR><BR><TEXTAREA class=text dir=ltr style="BORDER-RIGHT: #336c83 1px groove; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: #336c83 1px groove; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: #336c83 1px groove; WIDTH: 178px; COLOR: #ffffff; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: #336c83 1px groove; FONT-FAMILY: Tahoma; HEIGHT: 34px; BACKGROUND-COLOR: #839ca6" name=LinkUs123 rows=1 cols=19>&lt;!-- Begin www.Pichak.net clock web --&gt;&lt;center&gt;&lt;script type="text/javascript" src="http://www.pichak.net/blogcod/clock/06/clock.js"&gt;&lt;/script&gt;&lt;/center&gt;&lt;!-- End Pichak.net Clock web --&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;center&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.codeweblog.mihanblog.com"&gt;&lt;font face="Tahoma" style="font-size: 7pt; text-decoration:none" color="#008080"&gt;دریافت كد ساعت&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;/center&gt;</TEXTAREA><BR>&nbsp;</SPAN></TD> <TD align=middle><SPAN style="FONT-SIZE: 7pt"><BR><BR> <CENTER> <OBJECT id=obj4 codeBase=http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0 height=130 width=130 border=0 classid=clsid:D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000><PARAM NAME="_cx" VALUE="3440"><PARAM NAME="_cy" VALUE="3440"><PARAM NAME="FlashVars" VALUE=""><PARAM NAME="Movie" VALUE="http://www.pichak.net/blogcod/clock/05/clock.swf"><PARAM NAME="Src" VALUE="http://www.pichak.net/blogcod/clock/05/clock.swf"><PARAM NAME="WMode" VALUE="Transparent"><PARAM NAME="Play" VALUE="-1"><PARAM NAME="Loop" VALUE="-1"><PARAM NAME="Quality" VALUE="High"><PARAM NAME="SAlign" VALUE=""><PARAM NAME="Menu" VALUE="-1"><PARAM NAME="Base" VALUE=""><PARAM NAME="AllowScriptAccess" VALUE=""><PARAM NAME="Scale" VALUE="ShowAll"><PARAM NAME="DeviceFont" VALUE="0"><PARAM NAME="EmbedMovie" VALUE="0"><PARAM NAME="BGColor" VALUE=""><PARAM NAME="SWRemote" VALUE=""><PARAM NAME="MovieData" VALUE=""><PARAM NAME="SeamlessTabbing" VALUE="1"><PARAM NAME="Profile" VALUE="0"><PARAM NAME="ProfileAddress" VALUE=""><PARAM NAME="ProfilePort" VALUE="0"><PARAM NAME="AllowNetworking" VALUE="all"><PARAM NAME="AllowFullScreen" VALUE="false"> <embed src='http://www.pichak.net/blogcod/clock/05/clock.swf' pluginspage='http://www.macromedia.com/go/getflashplayer' type='application/x-shockwave-flash' name='obj4' width='130' height='130' quality='High' wmode='transparent'></OBJECT></CENTER><BR><BR><TEXTAREA class=text dir=ltr style="BORDER-RIGHT: #336c83 1px groove; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: #336c83 1px groove; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: #336c83 1px groove; WIDTH: 178px; COLOR: #ffffff; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: #336c83 1px groove; FONT-FAMILY: Tahoma; HEIGHT: 34px; BACKGROUND-COLOR: #839ca6" name=LinkUs122 rows=1 cols=19>&lt;!-- Begin www.Pichak.net clock web --&gt;&lt;center&gt;&lt;script type="text/javascript" src="http://www.pichak.net/blogcod/clock/05/clock.js"&gt;&lt;/script&gt;&lt;/center&gt;&lt;!-- End Pichak.net Clock web --&gt;&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;center&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.codeweblog.mihanblog.com"&gt;&lt;font face="Tahoma" style="font-size: 7pt; text-decoration:none" color="#008080"&gt;دریافت كد ساعت&lt;/font&gt;&lt;/a&gt;&lt;/center&gt;</TEXTAREA><BR>&nbsp;</SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE></P> <CENTER> <CENTER><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><BR>&nbsp;<FONT style="FONT-SIZE: 8pt"> <A href="http://www.codeweblog.mihanblog.com/">www.codeweblog.mihanblog.com</A></FONT> <P><BR></P></FONT></CENTER></CENTER> <P><FONT style="FONT-SIZE: 8pt">&nbsp;</P></FONT> text/html 2010-07-17T17:13:30+01:00 codeweblog.mihanblog.com shayan ... كد تاریخ و زمان http://codeweblog.mihanblog.com/post/56 <SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt"><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">&nbsp;<SPAN lang=fa>برای استفاده از این كد كافیست آن را در بخش تنظیمات وبلاگ خود یا قسمت مناسبی از ویرایش قالب وبلاگ<BR>خود قرار دهید</SPAN></SPAN> <TABLE id=table1 borderColorDark=#009999 width="100%" borderColorLight=#006666 border=1> <TBODY> <TR> <TD align=middle><SPAN lang=fa style="FONT-SIZE: 8pt">نمونه كد »</SPAN> <BR><BR> <SCRIPT src="http://www.pichak.net/blogcod/time-data/time-data2.js" type=text/javascript></SCRIPT> <CENTER> <DIV style="MARGIN-TOP: 5px"></DIV></CENTER> <CENTER><SPAN style="TEXT-DECORATION: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">جمعه 11 دی 1477</SPAN></SPAN></CENTER> <CENTER><SPAN style="TEXT-DECORATION: none"><BR></SPAN></CENTER> <CENTER><SPAN style="TEXT-DECORATION: none"> <DIV style="MARGIN-TOP: 5px"> <DIV style="MARGIN-BOTTOM: 5px"></DIV></DIV></SPAN></CENTER> <CENTER> <DIV style="MARGIN-TOP: 5px"></DIV></CENTER> <CENTER><SPAN style="TEXT-DECORATION: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">یكشنبه 16 اسفند 1388</SPAN></SPAN></CENTER> <CENTER><SPAN style="TEXT-DECORATION: none"><BR><SPAN id=clock style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><B>4:49:22 قبل از ظهر</B> <DIV></DIV></SPAN></SPAN></CENTER> <CENTER><SPAN style="TEXT-DECORATION: none"> <DIV style="MARGIN-TOP: 5px"> <DIV style="MARGIN-BOTTOM: 5px"></DIV></DIV></SPAN></CENTER> <P><SPAN style="FONT-SIZE: 7pt"><TEXTAREA class=text dir=ltr style="BORDER-RIGHT: #336c83 1px groove; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: #336c83 1px groove; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: #336c83 1px groove; WIDTH: 499px; COLOR: #ffffff; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: #336c83 1px groove; FONT-FAMILY: Tahoma; HEIGHT: 101px; BACKGROUND-COLOR: #839ca6" name=LinkUs118 rows=1 cols=19>&lt;!--strat Time And Data cod by www.Pichak.net--&gt; &lt;script type="text/javascript" src="http://www.pichak.net/blogcod/time-data/time-data.js"&gt;&lt;/script&gt;&lt;center&gt;&lt;font face="Tahoma" style="font-size: 7pt"&gt;&lt;span lang="fa"&gt;&lt;a target="_blank" href="http://www.codeweblog.mihanblog.com"&gt;&lt;span style="text-decoration: none"&gt;در یافت كد&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/center&gt;&lt;!--finish Time And Data cod by www.pichak.net--&gt; </TEXTAREA></SPAN> <P><SPAN lang=fa style="FONT-SIZE: 9pt">از مزایای كد فوق این است كه تاریخ و زمان از روی رایانه شخصی هر فرد خوانده و درجایی كه شما<BR>كد را قرار داده اید نمایش داده میشود ، این خاصیت باعث میشود كه بینندگان شما كه از هر شهر یا<BR>كشوری باشند با توجه با تاریخ و زمان رایانه خود تاریخ و زمان را مشاهده میكنند و دچار تغییر زمان نمیشوند</SPAN> <P><FONT color=#999999><SPAN lang=fa style="FONT-SIZE: 8pt">بهترین مرورگر برای استفاده از كد فوق : Internet Explorer</SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"> , </SPAN><SPAN lang=fa style="FONT-SIZE: 8pt">ورژن 5 به بالا<BR>&nbsp;</SPAN></FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE> <CENTER> <CENTER><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><BR></FONT></CENTER></CENTER></SPAN> <CENTER> <DIV style="MARGIN-TOP: 5px"></DIV></CENTER> <CENTER><SPAN style="TEXT-DECORATION: none"><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma">جمعه 11 دی 1477</SPAN></SPAN></CENTER> <CENTER><SPAN style="TEXT-DECORATION: none"><BR></SPAN></CENTER></SPAN></SPAN> text/html 2010-07-17T17:11:31+01:00 codeweblog.mihanblog.com shayan ... آمارگیر جدید وبلاگ و سایت http://codeweblog.mihanblog.com/post/55 <TABLE width="100%" border=0> <TBODY> <TR> <TD width="19%"><SPAN lang=fa style="FONT-SIZE: 9pt">آدرس:</SPAN></TD> <TD colSpan=2><INPUT dir=ltr style="FLOAT: left" size=66 value=http:// name=url></TD></TR> <TR> <TD width="19%"><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">رنگ زمینه:</SPAN></TD> <TD width="75%"><INPUT id="configValues['color']" dir=ltr style="BORDER-RIGHT: darkblue 1px solid; BORDER-TOP: darkblue 1px solid; FLOAT: left; BORDER-LEFT: darkblue 1px solid; BORDER-BOTTOM: darkblue 1px solid; BACKGROUND-COLOR: #ffffff" size=10 value=#FFFFFF name=color></TD> <TD width="4%"><IMG id=color title="برای انتخاب رنگ كلیك كنید" style="CURSOR: pointer" onclick="pickColor(this.id, 'color', false)" src="http://www.pichak.net/blogcod/statistics/color_select_icon.jpg"></TD></TR> <TR> <TD width="19%"><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">رنگ نوشته:</SPAN></TD> <TD width="75%"><INPUT id="configValues['forecolor']" dir=ltr style="BORDER-RIGHT: darkblue 1px solid; BORDER-TOP: darkblue 1px solid; FLOAT: left; BORDER-LEFT: darkblue 1px solid; BORDER-BOTTOM: darkblue 1px solid; BACKGROUND-COLOR: #000000" size=10 value=#000000 name=forecolor></TD> <TD width="4%"><IMG id=forecolor title="برای انتخاب رنگ كلیك كنید" style="CURSOR: pointer" onclick="pickColor(this.id, 'forecolor', false)" src="http://www.pichak.net/blogcod/statistics/color_select_icon.jpg"></TD></TR></TBODY></TABLE> <P><SPAN lang=fa style="FONT-SIZE: 9pt"><FONT color=#ff0000>قبل از كلیك روی دریافت كد</FONT> ، حتما آدرس وبلاگ خود را در كادر خالی بالا وارد نمایید<BR>در غیر این صورت سیستم كد اشتباه به شما خواهد داد</SPAN><BR><BR><INPUT style="BORDER-RIGHT: #343e48 1px solid; PADDING-RIGHT: 4px; BORDER-TOP: #343e48 1px solid; PADDING-LEFT: 4px; FONT-SIZE: 12px; PADDING-BOTTOM: 1px; BORDER-LEFT: #343e48 1px solid; COLOR: #ffffff; PADDING-TOP: 1px; BORDER-BOTTOM: #343e48 1px solid; FONT-FAMILY: Tahoma; BACKGROUND-COLOR: #006666" type=submit value="دریافت كد آمارگیر" name=B1></P> <CENTER> <CENTER><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><BR></FONT></CENTER></CENTER> text/html 2010-07-17T17:08:09+01:00 codeweblog.mihanblog.com shayan ... كد طالع بینی وكد فالهای حافظ http://codeweblog.mihanblog.com/post/54 <SPAN style="FONT-WEIGHT: 700; FONT-SIZE: 17pt"><FONT color=#35586b><FONT face="Times New Roman"><SPAN style="FONT-WEIGHT: 700; FONT-SIZE: 17pt"><FONT color=#35586b><FONT face="Times New Roman">كد <SPAN lang=fa>طالع بینی</SPAN></FONT></FONT></SPAN> <P align=center><SPAN style="FONT-WEIGHT: 700; FONT-SIZE: 1pt"><BR></SPAN><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">&nbsp;راهنما:<SPAN lang=fa> كافیست كد مورد نظر را در بخش تنظیمات وبلاگ خود یا قسمت مناسبی از ویرایش قالب وبلاگ خود قرار دهید</SPAN></SPAN></P> <TABLE id=table1 borderColorDark=#009999 width=544 borderColorLight=#006666 border=1> <TBODY> <TR> <TD align=middle width=279><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">دریافت كد زمینه سفید</SPAN> <P><SPAN style="FONT-SIZE: 7pt"><TEXTAREA class=text dir=ltr style="BORDER-RIGHT: #336c83 1px groove; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: #336c83 1px groove; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: #336c83 1px groove; WIDTH: 180px; COLOR: #ffffff; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: #336c83 1px groove; FONT-FAMILY: Tahoma; HEIGHT: 59px; BACKGROUND-COLOR: #839ca6" name=LinkUs119 rows=1 cols=19>&lt;!--strat Fall cod by www.Pichak.net--&gt;&lt;br&gt;&lt;center&gt; &lt;script type="text/javascript" src="http://www.pichak.net/fun/fall/mah/cod/white.js"&gt;&lt;/script&gt; &lt;/center&gt;&lt;br&gt;&lt;!--finish Fall cod by www.pichak.net--&gt; </TEXTAREA></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">نمونه كد</SPAN></P> <P><IFRAME style="BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid; BORDER-TOP: #ffffff 1px solid; BORDER-LEFT: #ffffff 1px solid; BORDER-BOTTOM: #ffffff 1px solid" name=I2 marginWidth=1 marginHeight=1 src="white.htm" frameBorder=0 width=150 scrolling=no height=300 target="_parent"> </IFRAME></P></TD> <TD align=middle width=249><SPAN style="FONT-SIZE: 9pt">دریافت كد زمینه مشكی</SPAN> <P><SPAN style="FONT-SIZE: 7pt"><TEXTAREA class=text dir=ltr style="BORDER-RIGHT: #336c83 1px groove; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: #336c83 1px groove; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: #336c83 1px groove; WIDTH: 180px; COLOR: #ffffff; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: #336c83 1px groove; FONT-FAMILY: Tahoma; HEIGHT: 59px; BACKGROUND-COLOR: #839ca6" name=LinkUs118 rows=1 cols=19>&lt;!--strat Fall cod by www.Pichak.net--&gt;&lt;br&gt;&lt;center&gt; &lt;script type="text/javascript" src="http://www.pichak.net/fun/fall/mah/cod/black.js"&gt;&lt;/script&gt; &lt;/center&gt;&lt;br&gt;&lt;!--finish Fall cod by www.pichak.net--&gt; </TEXTAREA></SPAN></P> <P><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt">نمونه كد</SPAN></P> <P><IFRAME style="BORDER-RIGHT: #ffffff 1px solid; BORDER-TOP: #ffffff 1px solid; BORDER-LEFT: #ffffff 1px solid; BORDER-BOTTOM: #ffffff 1px solid" name=I1 marginWidth=1 marginHeight=1 src="black.htm" frameBorder=0 width=150 scrolling=no height=300 target="_parent"> </IFRAME></P></TD></TR> <TR> <TD align=middle><A href="http://www.pichak.net/blogcod/falehafez/pichak.net" target=_blank><IMG alt="فال حافظ" src="http://www.pichak.net/blogcod/falehafez/image/10.gif" border=0></A><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 7pt"><TEXTAREA class=text dir=ltr style="BORDER-RIGHT: #336c83 1px groove; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: #336c83 1px groove; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: #336c83 1px groove; WIDTH: 178px; COLOR: #ffffff; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: #336c83 1px groove; FONT-FAMILY: Tahoma; HEIGHT: 34px; BACKGROUND-COLOR: #839ca6" name=LinkUs120 rows=1 cols=19>&lt;!-- Begin www.Pichak.net Fall hafez --&gt;&lt;center&gt;&lt;script type="text/javascript" src="http://www.pichak.net/blogcod/falehafez/js/10.js"&gt;&lt;/script&gt;&lt;/center&gt;&lt;!-- End Pichak.net Fall Hafez --&gt;</TEXTAREA></SPAN></TD> <TD align=middle><A href="http://www.pichak.net/blogcod/falehafez/pichak.net" target=_blank><IMG alt="فال حافظ" src="http://www.pichak.net/blogcod/falehafez/image/09.gif" border=0></A><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 7pt"><TEXTAREA class=text dir=ltr style="BORDER-RIGHT: #336c83 1px groove; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: #336c83 1px groove; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: #336c83 1px groove; WIDTH: 178px; COLOR: #ffffff; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: #336c83 1px groove; FONT-FAMILY: Tahoma; HEIGHT: 34px; BACKGROUND-COLOR: #839ca6" name=LinkUs121 rows=1 cols=19>&lt;!-- Begin www.Pichak.net Fall hafez --&gt;&lt;center&gt;&lt;script type="text/javascript" src="http://www.pichak.net/blogcod/falehafez/js/09.js"&gt;&lt;/script&gt;&lt;/center&gt;&lt;!-- End Pichak.net Fall Hafez --&gt;</TEXTAREA></SPAN></TD></TR> <TR> <TD align=middle><A href="http://www.pichak.net/blogcod/falehafez/pichak.net" target=_blank><IMG height=168 alt="فال حافظ" src="http://www.pichak.net/blogcod/falehafez/image/08.gif" width=120 border=0></A><BR><FONT style="FONT-SIZE: 9pt"><BR></FONT><SPAN style="FONT-SIZE: 7pt"><TEXTAREA class=text dir=ltr style="BORDER-RIGHT: #336c83 1px groove; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: #336c83 1px groove; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: #336c83 1px groove; WIDTH: 178px; COLOR: #ffffff; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: #336c83 1px groove; FONT-FAMILY: Tahoma; HEIGHT: 34px; BACKGROUND-COLOR: #839ca6" name=LinkUs122 rows=1 cols=19>&lt;!-- Begin www.Pichak.net Fall hafez --&gt;&lt;center&gt;&lt;script type="text/javascript" src="http://www.pichak.net/blogcod/falehafez/js/08.js"&gt;&lt;/script&gt;&lt;/center&gt;&lt;!-- End Pichak.net Fall Hafez --&gt;</TEXTAREA></SPAN></TD> <TD align=middle><A href="http://www.pichak.net/blogcod/falehafez/pichak.net" target=_blank><IMG alt="فال حافظ" src="http://www.pichak.net/blogcod/falehafez/image/11.gif" border=0></A><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 7pt"><TEXTAREA class=text dir=ltr style="BORDER-RIGHT: #336c83 1px groove; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: #336c83 1px groove; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: #336c83 1px groove; WIDTH: 178px; COLOR: #ffffff; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: #336c83 1px groove; FONT-FAMILY: Tahoma; HEIGHT: 34px; BACKGROUND-COLOR: #839ca6" name=LinkUs123 rows=1 cols=19>&lt;!-- Begin www.Pichak.net Fall hafez --&gt;&lt;center&gt;&lt;script type="text/javascript" src="http://www.pichak.net/blogcod/falehafez/js/11.js"&gt;&lt;/script&gt;&lt;/center&gt;&lt;!-- End Pichak.net Fall Hafez --&gt;</TEXTAREA></SPAN></TD></TR> <TR> <TD align=middle><BR><A href="http://www.pichak.net/blogcod/falehafez/pichak.net" target=_blank><IMG height=24 alt="فال حافظ" src="http://www.pichak.net/blogcod/falehafez/image/02.gif" width=75 border=0></A><BR><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 7pt"><TEXTAREA class=text dir=ltr style="BORDER-RIGHT: #336c83 1px groove; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: #336c83 1px groove; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: #336c83 1px groove; WIDTH: 178px; COLOR: #ffffff; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: #336c83 1px groove; FONT-FAMILY: Tahoma; HEIGHT: 34px; BACKGROUND-COLOR: #839ca6" name=LinkUs124 rows=1 cols=19>&lt;!-- Begin www.Pichak.net Fall hafez --&gt;&lt;center&gt;&lt;script type="text/javascript" src="http://www.pichak.net/blogcod/falehafez/js/02.js"&gt;&lt;/script&gt;&lt;/center&gt;&lt;!-- End Pichak.net Fall Hafez --&gt;</TEXTAREA></SPAN></TD> <TD align=middle><BR><A href="http://www.pichak.net/blogcod/falehafez/pichak.net" target=_blank><IMG height=28 alt="فال حافظ" src="http://www.pichak.net/blogcod/falehafez/image/01.gif" width=79 border=0></A><BR><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 7pt"><TEXTAREA class=text dir=ltr style="BORDER-RIGHT: #336c83 1px groove; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: #336c83 1px groove; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: #336c83 1px groove; WIDTH: 178px; COLOR: #ffffff; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: #336c83 1px groove; FONT-FAMILY: Tahoma; HEIGHT: 34px; BACKGROUND-COLOR: #839ca6" name=LinkUs125 rows=1 cols=19>&lt;!-- Begin www.Pichak.net Fall hafez --&gt;&lt;center&gt;&lt;script type="text/javascript" src="http://www.pichak.net/blogcod/falehafez/js/01.js"&gt;&lt;/script&gt;&lt;/center&gt;&lt;!-- End Pichak.net Fall Hafez --&gt;</TEXTAREA></SPAN></TD></TR> <TR> <TD align=middle><A href="http://www.pichak.net/blogcod/falehafez/pichak.net" target=_blank><IMG height=45 alt="فال حافظ" src="http://www.pichak.net/blogcod/falehafez/image/04.gif" width=100 border=0></A><BR><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 7pt"><TEXTAREA class=text dir=ltr style="BORDER-RIGHT: #336c83 1px groove; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: #336c83 1px groove; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: #336c83 1px groove; WIDTH: 178px; COLOR: #ffffff; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: #336c83 1px groove; FONT-FAMILY: Tahoma; HEIGHT: 34px; BACKGROUND-COLOR: #839ca6" name=LinkUs126 rows=1 cols=19>&lt;!-- Begin www.Pichak.net Fall hafez --&gt;&lt;center&gt;&lt;script type="text/javascript" src="http://www.pichak.net/blogcod/falehafez/js/04.js"&gt;&lt;/script&gt;&lt;/center&gt;&lt;!-- End Pichak.net Fall Hafez --&gt;</TEXTAREA></SPAN></TD> <TD align=middle><A href="http://www.pichak.net/blogcod/falehafez/pichak.net" target=_blank><IMG height=50 alt="فال حافظ" src="http://www.pichak.net/blogcod/falehafez/image/03.gif" width=120 border=0></A><BR><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 7pt"><TEXTAREA class=text dir=ltr style="BORDER-RIGHT: #336c83 1px groove; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: #336c83 1px groove; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: #336c83 1px groove; WIDTH: 178px; COLOR: #ffffff; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: #336c83 1px groove; FONT-FAMILY: Tahoma; HEIGHT: 34px; BACKGROUND-COLOR: #839ca6" name=LinkUs127 rows=1 cols=19>&lt;!-- Begin www.Pichak.net Fall hafez --&gt;&lt;center&gt;&lt;script type="text/javascript" src="http://www.pichak.net/blogcod/falehafez/js/03.js"&gt;&lt;/script&gt;&lt;/center&gt;&lt;!-- End Pichak.net Fall Hafez --&gt;</TEXTAREA></SPAN></TD></TR> <TR> <TD align=middle><BR><A href="http://www.pichak.net/blogcod/falehafez/pichak.net" target=_blank><IMG height=23 alt="فال حافظ" src="http://www.pichak.net/blogcod/falehafez/image/06.gif" width=100 border=0></A><BR><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 7pt"><TEXTAREA class=text dir=ltr style="BORDER-RIGHT: #336c83 1px groove; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: #336c83 1px groove; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: #336c83 1px groove; WIDTH: 178px; COLOR: #ffffff; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: #336c83 1px groove; FONT-FAMILY: Tahoma; HEIGHT: 34px; BACKGROUND-COLOR: #839ca6" name=LinkUs128 rows=1 cols=19>&lt;!-- Begin www.Pichak.net Fall hafez --&gt;&lt;center&gt;&lt;script type="text/javascript" src="http://www.pichak.net/blogcod/falehafez/js/06.js"&gt;&lt;/script&gt;&lt;/center&gt;&lt;!-- End Pichak.net Fall Hafez --&gt;</TEXTAREA></SPAN></TD> <TD align=middle><BR><A href="http://www.pichak.net/blogcod/falehafez/pichak.net" target=_blank><IMG height=30 alt="فال حافظ" src="http://www.pichak.net/blogcod/falehafez/image/05.gif" width=120 border=0></A><BR><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 7pt"><TEXTAREA class=text dir=ltr style="BORDER-RIGHT: #336c83 1px groove; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: #336c83 1px groove; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: #336c83 1px groove; WIDTH: 178px; COLOR: #ffffff; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: #336c83 1px groove; FONT-FAMILY: Tahoma; HEIGHT: 34px; BACKGROUND-COLOR: #839ca6" name=LinkUs129 rows=1 cols=19>&lt;!-- Begin www.Pichak.net Fall hafez --&gt;&lt;center&gt;&lt;script type="text/javascript" src="http://www.pichak.net/blogcod/falehafez/js/05.js"&gt;&lt;/script&gt;&lt;/center&gt;&lt;!-- End Pichak.net Fall Hafez --&gt;</TEXTAREA></SPAN></TD></TR> <TR> <TD align=middle> <P align=center><FONT color=#999999><SPAN style="FONT-WEIGHT: 700; FONT-SIZE: 14pt"><BR>..::::..<BR>فال حافظ<BR></SPAN><SPAN style="FONT-WEIGHT: 700; FONT-SIZE: 13pt">ابتدا نیت كنید<BR></SPAN><FONT style="FONT-SIZE: 8pt" face=Tahoma>بر روی دكمه زیر كلیك كنید<BR><BR></FONT></FONT><A href="http://www.pichak.net/blogcod/falehafez/pichak.net" target=_blank><IMG height=28 alt="فال حافظ" src="http://www.pichak.net/blogcod/falehafez/image/01.gif" width=79 border=0></A><BR><FONT color=#999999><SPAN lang=en-us style="FONT-WEIGHT: 700; FONT-SIZE: 14pt">..::::..<BR><BR></SPAN></FONT><SPAN style="FONT-SIZE: 7pt"><TEXTAREA class=text dir=ltr style="BORDER-RIGHT: #336c83 1px groove; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: #336c83 1px groove; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: #336c83 1px groove; WIDTH: 178px; COLOR: #ffffff; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: #336c83 1px groove; FONT-FAMILY: Tahoma; HEIGHT: 34px; BACKGROUND-COLOR: #839ca6" name=LinkUs131 rows=1 cols=19>&lt;p align="center"&gt;&lt;font color="#999999"&gt;&lt;span style="font-weight: 700; font-size: 14pt"&gt;..::::..&lt;br&gt;فال حافظ&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 13pt; font-weight: 700"&gt;ابتدا نیت كنید&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;font style="font-size: 8pt" face="Tahoma"&gt;بر روی دكمه زیر كلیك كنید&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;img src="http://www.pichak.net/blogcod/falehafez/image/01.gif" width="79" height="28"&gt;&lt;br&gt;&lt;font color="#999999"&gt;&lt;span style="font-size: 14pt; font-weight: 700" lang="en-us"&gt;..::::..&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt; </TEXTAREA></SPAN></P></TD> <TD align=middle> <P align=center><FONT color=#999999><SPAN style="FONT-WEIGHT: 700; FONT-SIZE: 14pt"><BR>..::::..<BR>فال حافظ<BR></SPAN><SPAN style="FONT-WEIGHT: 700; FONT-SIZE: 13pt">ابتدا نیت كنید<BR></SPAN><FONT style="FONT-SIZE: 8pt" face=Tahoma>بر روی دكمه زیر كلیك كنید<BR><BR></FONT></FONT><A href="http://www.pichak.net/blogcod/falehafez/pichak.net" target=_blank><IMG height=24 alt="فال حافظ" src="http://www.pichak.net/blogcod/falehafez/image/02.gif" width=75 border=0></A><BR><FONT color=#999999><SPAN lang=en-us style="FONT-WEIGHT: 700; FONT-SIZE: 14pt">..::::..<BR><BR></SPAN></FONT><SPAN style="FONT-SIZE: 7pt"><TEXTAREA class=text dir=ltr style="BORDER-RIGHT: #336c83 1px groove; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: #336c83 1px groove; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: #336c83 1px groove; WIDTH: 178px; COLOR: #ffffff; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: #336c83 1px groove; FONT-FAMILY: Tahoma; HEIGHT: 34px; BACKGROUND-COLOR: #839ca6" name=LinkUs130 rows=1 cols=19>&lt;p align="center"&gt;&lt;font color="#999999"&gt;&lt;span style="font-weight: 700; font-size: 14pt"&gt;..::::..&lt;br&gt;فال حافظ&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;span style="font-size: 13pt; font-weight: 700"&gt;ابتدا نیت كنید&lt;br&gt;&lt;/span&gt;&lt;font style="font-size: 8pt" face="Tahoma"&gt;بر روی دكمه زیر كلیك كنید&lt;br&gt;&lt;br&gt;&lt;/font&gt;&lt;/font&gt;&lt;img src="http://www.pichak.net/blogcod/falehafez/image/02.gif" width="79" height="28"&gt;&lt;br&gt;&lt;font color="#999999"&gt;&lt;span style="font-size: 14pt; font-weight: 700" lang="en-us"&gt;..::::..&lt;/span&gt;&lt;/font&gt;&lt;/p&gt; </TEXTAREA></SPAN></P></TD></TR> <TR> <TD align=middle><BR><A href="http://www.pichak.net/blogcod/falehafez/pichak.net" target=_blank><IMG height=166 alt="فال حافظ" src="http://www.pichak.net/blogcod/falehafez/image/12.gif" width=120 border=0></A><BR><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 7pt"><TEXTAREA class=text dir=ltr style="BORDER-RIGHT: #336c83 1px groove; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: #336c83 1px groove; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: #336c83 1px groove; WIDTH: 178px; COLOR: #ffffff; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: #336c83 1px groove; FONT-FAMILY: Tahoma; HEIGHT: 34px; BACKGROUND-COLOR: #839ca6" name=LinkUs132 rows=1 cols=19>&lt;!-- Begin www.Pichak.net Fall hafez --&gt;&lt;center&gt;&lt;script type="text/javascript" src="http://www.pichak.net/blogcod/falehafez/js/12.js"&gt;&lt;/script&gt;&lt;/center&gt;&lt;!-- End Pichak.net Fall Hafez --&gt;</TEXTAREA></SPAN></TD> <TD align=middle><BR><A href="http://www.pichak.net/blogcod/falehafez/pichak.net" target=_blank><IMG height=120 alt="فال حافظ" src="http://www.pichak.net/blogcod/falehafez/image/07.gif" width=120 border=0></A><BR><BR><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 7pt"><TEXTAREA class=text dir=ltr style="BORDER-RIGHT: #336c83 1px groove; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: #336c83 1px groove; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: #336c83 1px groove; WIDTH: 178px; COLOR: #ffffff; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: #336c83 1px groove; FONT-FAMILY: Tahoma; HEIGHT: 34px; BACKGROUND-COLOR: #839ca6" name=LinkUs133 rows=1 cols=19>&lt;!-- Begin www.Pichak.net Fall hafez --&gt;&lt;center&gt;&lt;script type="text/javascript" src="http://www.pichak.net/blogcod/falehafez/js/07.js"&gt;&lt;/script&gt;&lt;/center&gt;&lt;!-- End Pichak.net Fall Hafez --&gt;</TEXTAREA></SPAN></TD></TR> <TR> <TD align=middle><BR><A href="http://www.pichak.net/blogcod/falehafez/pichak.net" target=_blank><IMG height=166 alt="فال حافظ" src="http://www.pichak.net/blogcod/falehafez/image/14.gif" width=120 border=0></A><BR><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 7pt"><TEXTAREA class=text dir=ltr style="BORDER-RIGHT: #336c83 1px groove; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: #336c83 1px groove; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: #336c83 1px groove; WIDTH: 178px; COLOR: #ffffff; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: #336c83 1px groove; FONT-FAMILY: Tahoma; HEIGHT: 34px; BACKGROUND-COLOR: #839ca6" name=LinkUs134 rows=1 cols=19>&lt;!-- Begin www.Pichak.net Fall hafez --&gt;&lt;center&gt;&lt;script type="text/javascript" src="http://www.pichak.net/blogcod/falehafez/js/14.js"&gt;&lt;/script&gt;&lt;/center&gt;&lt;!-- End Pichak.net Fall Hafez --&gt;</TEXTAREA></SPAN></TD> <TD align=middle><BR><A href="http://www.pichak.net/blogcod/falehafez/pichak.net" target=_blank><IMG height=166 alt="فال حافظ" src="http://www.pichak.net/blogcod/falehafez/image/13.gif" width=120 border=0></A><BR><BR><SPAN style="FONT-SIZE: 7pt"><TEXTAREA class=text dir=ltr style="BORDER-RIGHT: #336c83 1px groove; PADDING-RIGHT: 0px; BORDER-TOP: #336c83 1px groove; PADDING-LEFT: 0px; PADDING-BOTTOM: 0px; BORDER-LEFT: #336c83 1px groove; WIDTH: 178px; COLOR: #ffffff; PADDING-TOP: 0px; BORDER-BOTTOM: #336c83 1px groove; FONT-FAMILY: Tahoma; HEIGHT: 34px; BACKGROUND-COLOR: #839ca6" name=LinkUs135 rows=1 cols=19>&lt;!-- Begin www.Pichak.net Fall hafez --&gt;&lt;center&gt;&lt;script type="text/javascript" src="http://www.pichak.net/blogcod/falehafez/js/13.js"&gt;&lt;/script&gt;&lt;/center&gt;&lt;!-- End Pichak.net Fall Hafez --&gt;</TEXTAREA></SPAN></TD></TR></TBODY></TABLE> <CENTER> <CENTER><FONT style="FONT-SIZE: 8pt"><BR></FONT></CENTER></CENTER></FONT></FONT></SPAN> text/html 2010-07-11T14:01:53+01:00 codeweblog.mihanblog.com shayan ... مرلین 1 http://codeweblog.mihanblog.com/post/53 code <HR> <DIV class=text> <P dir=rtl style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" align=center></P> <P dir=rtl style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" align=center><FONT face=Tahoma size=2>کدهای زیر میتونید آدمک سخنگو داشته باشین یا همون مرلین رو داشته باشید </FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" align=center><FONT face=Tahoma size=2>در قسمتهایی که نوشته جمله شما باید جمله مورد نظرتون رو بنویسید</FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" align=center>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" align=center><FONT face=Tahoma size=2>مرلین 1</FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" align=center>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" align=center><FONT face=Tahoma color=#111111 size=1><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT color=#2d444f>&nbsp;</FONT><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><TEXTAREA style="BORDER-RIGHT: #3d5967 1px solid; BORDER-TOP: #3d5967 1px solid; FONT-SIZE: 8pt; BORDER-LEFT: #3d5967 1px solid; COLOR: #2d444f; BORDER-BOTTOM: #3d5967 1px solid; FONT-FAMILY: Tahoma; BACKGROUND-COLOR: #8ca7b7" name=S1 rows=12 cols=70>&lt;OBJECT id=AgentControl style="LEFT: 0px; WIDTH: 0px; TOP: 0px" codeBase=../../../../#VERSION=2,0,0,0 height=0 width=0 classid=CLSID:D45FD31B-5C6E-11D1-9EC1-00C04FD7081F VIEWASTEXT&gt;&lt;/OBJECT&gt;&lt;A href="http://www.iransohrab.ir/"&gt;&lt;/A&gt;&lt;!-- Speech and Agent Files Respectively. There numerous languages available for D/L.--&gt; &lt;/a&gt;&lt;!-- Speech and Agent Files Respectively. There numerous languages available for D/L.--&gt;&lt;SCRIPT LANGUAGE="VBScript"&gt; Dim Merlin Dim LoadChar Dim CharLink Dim arrSpeech (5) Dim arrHref (3) arrHref (1) = "agentB.htm" arrHref (2) = "agentB.htm" arrHref (3) = "agentB.htm" 'You need to adjust the URL's in order to work. function strSpeech(intval) Set CharLink = Merlin.Speak (arrSpeech (intval)) 'newPage = arrHref (intval) end function Sub AgentControl_RequestComplete(ByVal Request) 'If Request = CharLink Then ' document.location.href = newPage 'End If End Sub Public Sub Window_OnLoad() 'Set LoadChar = AgentControl.Characters.Load ("Merlin", _ ' "C:\Windows\msagent\chars\merlin.acs") 'Change to proper root depending on OS. Set LoadChar = AgentControl.Characters.Load ("Merlin") On Error Resume Next Set Merlin = AgentControl.Characters ("Merlin") Merlin.Show Merlin.Speak ("jomleye shoma") Merlin.MoveTo 100,500 Merlin.GestureRight Merlin.Speak ("jomleye shoma") Merlin.MoveTo 500,10 Merlin.Speak ("jomleye shoma") Merlin.MoveTo 200,10 Merlin.Speak ("jomleye shoma") Merlin.MoveTo 300,300 Merlin.Speak ("jomleye shoma") Merlin.MoveTo 200,450 Merlin.Speak ("adrese maile shoma") Merlin.MoveTo 500,10 Merlin.Speak ("adrese webloge shoma") End Sub Sub AgentControl_DragStart (ByVal ID, ByVal Button, ByVal Shift,ByVal x, ByVal y) Merlin.Play ("Alert") Merlin.Speak ("\Pau=800\\vol=65535\darde eshgh \hamishe \mara\shekast dad ") End Sub Sub AgentControl_DragCOmplete (ByVal ID, ByVal Button, ByVal Shift,ByVal x, ByVal y) Merlin.Play ("RestPose") End Sub &lt;/SCRIPT&gt;&lt;/div&gt; &lt;/head&gt; &lt;/body&gt; &lt;/span&gt;&lt;/span&gt; &lt;/html&gt;</TEXTAREA></SPAN></SPAN></FONT></P></DIV> text/html 2010-07-11T13:59:53+01:00 codeweblog.mihanblog.com shayan ... باحال http://codeweblog.mihanblog.com/post/52 code <HR> <DIV class=text> <P dir=rtl style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" align=center><FONT face=Tahoma size=2>کد زیر باعث میشه که یک چشم در وبلاگ یا سایت شما به دنبال ماوس بازدید</FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" align=center><FONT face=Tahoma size=2>کننده بیفته </FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" align=center>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" align=center><FONT face=Tahoma color=#111111 size=1><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT color=#2d444f>&nbsp;</FONT><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><TEXTAREA style="BORDER-RIGHT: #3d5967 1px solid; BORDER-TOP: #3d5967 1px solid; FONT-SIZE: 8pt; BORDER-LEFT: #3d5967 1px solid; COLOR: #2d444f; BORDER-BOTTOM: #3d5967 1px solid; FONT-FAMILY: Tahoma; BACKGROUND-COLOR: #8ca7b7" name=S1 rows=9 cols=70>&lt;SCRIPT LANGUAGE="JavaScript1.2"&gt; &lt;!-- Original: http://www.iransohrab.ir/ --&gt; &lt;!-- Web Site: http://www.iransohrab.ir/ --&gt; &lt;!-- This script and many more are available free online at --&gt; &lt;!-- The JavaScript Source!! http://www.iransohrab.ir/ --&gt; &lt;!-- Begin var brOK = false, mie = false; if (document.layers || document.all) brOK = true; if (document.all) mie = true; var ex = 0, ey = 0; var ae, le, re, x0, y0, tid, realx, realy; function navMove(e) { ex = e.pageX; ey = e.pageY; moveeye() return routeEvent(e); } function mieMove() { ex = document.body.scrollLeft + event.x; ey = document.body.scrollTop + event.y; moveeye(); } function moveeye() { dy = ey - y0 - 20; dx1 = ex - x0 - 20; dx2 = ex - x0 - 60; r = Math.sqrt(dx1 * dx1 + dy * dy); if (r &lt; 20) r = 20; dx1 = dx1 * 10 / r + x0 + 10; dy1 = dy * 10 / r + y0 + 10; r = Math.sqrt(dx2 * dx2 + dy * dy); if (r &lt; 20) r = 20; dx2 = dx2 * 10 / r + x0 + 50; ae.left = x0; ae.top = y0; le.left = dx1; le.top = dy1; re.left = dx2; re.top = dy1; } function setHandlers() { if (!mie) { y0 = document.eyeballs.top; x0 = document.eyeballs.left; ae = document.eyeballs; le = document.lefteye; re = document.righteye; window.captureEvents(Event.MOUSEMOVE); window.onMouseMove = navMove; } else { y0 = document.all.eyeballs.style.pixelTop; x0 = document.all.eyeballs.style.pixelLeft; ae = document.all.eyeballs.style; le = document.all.lefteye.style; re = document.all.righteye.style; window.document.onmousemove = mieMove; } realx = x0 + 0.1; realy = y0 + 0.1; moveall(); } function moveall() { rx = realx + 40; ry = realy + 40; rx += (ex - rx) * 0.1; ry += (ey - ry) * 0.1; realx = rx - 40; realy = ry - 40; x0 = Math.round(realx); y0 = Math.round(realy); moveeye(); tid = setTimeout('moveall()', 100); } function placeeyes(x, y) { if (brOK) { ex = x + 40; ey = y + 40; s = '&lt;DIV ID ="dummy" STYLE="position:absolute; ' + 'top:'+y+'; left:'+x+'; width:10; height:10;"&gt; &lt;/DIV&gt;'; s += '&lt;DIV ID="eyeballs" STYLE="position:absolute; ' + 'top:'+y+'; left:'+x+'; width:80; height:40;"&gt;&lt;IMG SRC=' + '"http://www.jsmadeeasy.com/javascripts/cursor%20effects/eyes/whites.gif" border=0&gt;&lt;/DIV&gt;'; s += '&lt;DIV ID="lefteye" STYLE="position:absolute; ' + 'top:'+(y+10)+'; left:'+(x+10)+'; width:20; height:20;"&gt;' + '&lt;IMG SRC="http://www.jsmadeeasy.com/javascripts/cursor%20effects/eyes/pupil.gif" border=0&gt;&lt;/DIV&gt;'; s += '&lt;DIV ID="righteye" STYLE="position:absolute; ' + 'top:'+(y+10)+'; left:'+(x+50)+'; width:20; height:20;"&gt;' + '&lt;IMG SRC="http://www.jsmadeeasy.com/javascripts/cursor%20effects/eyes/pupil.gif" border=0&gt;&lt;/DIV&gt;'; document.writeln(s); } } function clearEyes() { if (tid) clearTimeout(tid); } placeeyes(200, 100); window.onload = setHandlers; window.onunload = clearEyes; // End --&gt; &lt;/script&gt;</TEXTAREA></SPAN></SPAN></FONT></P></DIV> text/html 2010-07-11T13:58:12+01:00 codeweblog.mihanblog.com shayan ... خفنه خفن http://codeweblog.mihanblog.com/post/51 code <HR> <DIV class=text> <P dir=rtl style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" align=center><FONT face=Tahoma color=#3c5a64 size=2>این کد باعث میشه که بازدید کننده تا میاد تو وبلاگتون اول اسمش ازش سوال میشه بعدش </FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" align=center>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" align=center><FONT face=Tahoma color=#3c5a64 size=2>بهش خوش آمد گویی میشه </FONT></P> <P dir=rtl style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" align=center>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" align=center>&nbsp;</P> <P dir=rtl style="MARGIN-TOP: 0px; MARGIN-BOTTOM: 0px" align=center><FONT face=Tahoma color=#111111 size=1><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt"><FONT color=#2d444f>&nbsp;</FONT></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 8pt; FONT-FAMILY: Tahoma"><TEXTAREA style="BORDER-RIGHT: #3d5967 1px solid; BORDER-TOP: #3d5967 1px solid; FONT-SIZE: 8pt; BORDER-LEFT: #3d5967 1px solid; COLOR: #2d444f; BORDER-BOTTOM: #3d5967 1px solid; FONT-FAMILY: Tahoma; BACKGROUND-COLOR: #8ca7b7" name=S1 rows=5 cols=70>&lt;HEAD&gt; &lt;SCRIPT LANGUAGE="Javascript"&gt; &lt;!-- Begin var namePrompt = prompt("bebakhshid esme ghashangetoon chie???!!!???",""); if (namePrompt == null || namePrompt == "") namePrompt = "azizam"; function dispname (namePrompt) { document.write(""+namePrompt+""); } // End --&gt; &lt;/SCRIPT&gt; &lt;!-- CONTINUE --&gt; &lt;BODY&gt; &lt;CENTER&gt; &lt;SCRIPT LANGUAGE="Javascript"&gt; &lt;!-- Begin document.write("&lt;font size=3 color=red&gt;www.iransohrab.ir khosh amadi "); dispname(namePrompt); document.write(" &lt;/font&gt;"); // End --&gt; &lt;/SCRIPT&gt; &lt;/CENTER&gt; </TEXTAREA></SPAN></FONT></P></DIV>